DZIAŁAJ LOKALNIE – MYŚL GLOBALNIE

Lokalna Agenda 21 to program zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do lokalnych uwarunkowań. Zrównoważony rozwój, to dążenie do równowagi między rozwojem ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. W ramach tego programu podejmujemy działania mające na celu ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego. Chodzi zarówno o dziedzictwo materialne jak i niematerialne. Dbamy o rozwój społeczności lokalnych, naszych małych ojczyzn; troszczymy się o zachowanie różnorodności biologicznej i kulturowej w regionach. Wspólne, ojczyste wartości tworzone są przez zachowanie różnorodności poszczególnych rejonów. Ważna dla nas jest pamięć o historii lokalnej, wydarzeniach, lokalnych bohaterach, zwyczajach i obrzędach. Architektura lokalna, budownictwo regionalne, folklor, odrębności kulturowe oraz specyfika przyrodnicza, tworzą tożsamość poszczególnych regionów, o którą należy się troszczyć.

AGENDA 21

• To Światowy Program Działań w XXI wieku dla zrównoważonego, trwałego rozwoju – zwany również ekorozwojem.
• Przyczyną powstania Agendy 21 był ogólnoświatowy kryzys ekologiczny. Zob. Raport Sekretarza Generalnego ONZ – U Thanta 69r, Raporty Rzymskie (72r), Konferencja w Sztokholmie ( 72r.) i inne.
• Przeciwdziałania: Konferencja w Rio de Janeiro RIO 92 „Szczyt Ziemi” oraz 10 lat później w 2002 r. w Johannesburgu RIO + 10 i wiele innych.
• Agenda 21 to otwarta lista tematów, obejmujących wiele dziedzin naszego życia.
• Celem tych działań jest zapobieganie niszczeniu środowiska i wyczerpywaniu się zasobów w trosce o przyszłe pokolenia.

Zrównoważony, trwały rozwój to dążenie do równowagi pomiędzy rozwojem ekonomicznym, społecznym i ekologicznym z pełnym poszanowaniem Człowieka, Przyrody i Kultury.

 

LOKALNA AGENDA 21

• To program na XXI wiek realizujący idee i zasady zrównoważonego, trwałego rozwoju w miastach lub gminach w zależności od uwarunkowań lokalnych.

• Jest to proces powodujący w efekcie poprawę jakości życia w wielu dziedzinach. Realizowanie powyższych zasad na poziomie lokalnym może być bardziej efektywne, ponieważ inicjatywy oddolne mają dużą siłę.

• Podstawą jest współpraca władz lokalnych ze społecznością lokalną.

• Włączanie się w różne działania mieszkańców jest ważną zasadą współpracy i partnerstwa oraz procesem tworzenia się odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego dla dobra wspólnego.