„Wędrówka krajoznawcza po ziemi pszczyńskiej.
Trójkąt turystyczny: Tychy – Mikołów – Pszczyna”

„Wędrówka krajoznawcza po ziemi pszczyńskiej” jest całościową koncepcją programu zaprojektowanego przez Koło Polskiego Klubu Ekologicznego w Tychach (w ramach Lokalnej Agendy 21), jako trasa przyrodniczo-kulturowa w trójkącie turystycznym Tychy – Mikołów – Pszczyna.
Jest to popularyzacja turystyki rowerowej, a także pieszej i narciarskiej. Pomiędzy miastami bazowymi Tychy – Mikołów – Pszczyna powstaną nowe szlaki turystyczne wraz z lokalnymi ścieżkami edukacyjno-przyrodniczymi profesjonalnie wyznaczone i opracowane.
Zidentyfikowano pomniki przyrody, osobliwości ekologiczne, zabytki architektoniczne i kulturowe wzdłuż trasy. Efektem tego będą mapki oraz Eko-Informacje elektroniczne dla turystów w tym terenie.
W I Etapie zaprojektowano trzy warianty szlaku rowerowego, wykonano wstępne badania marketingowe. Nawiązano kontakt z trzema podstawowymi miastami bazowymi: Tychy, Mikołów, Pszczyna. Współpracowaliśmy w tym programie ze Stowarzyszeniem Turystyki Kolarskiej „Gronie” przy PTTK w Tychach. Wzbudziliśmy zainteresowanie społeczności lokalnej takimi działaniami.
W II Etapie przewidziane jest znakowanie trasy, które odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji znakowania znaków turystycznych” wydanej przez ZG PTTK. Istotnym celem będzie możliwość podłączenia w Pszczynie tej trasy jako „pętli lokalnej” do międzynarodowego zielonego szlaku rowerowego Greenways (Kraków – Morawy – Wiedeń), który na tym odcinku pokrywa się z przebiegiem trasy R-4 EuroVelo i WTR.
W III Etapie planujemy wzbogacenie trasy rowerowej o infrastrukturę w postaci: wiat, stolików, ław odpoczynkowych, stojaków na rowery, pojemników do segregacji odpadów, toalet. Planujemy oczywiście też utwardzenie szlaku. Przewidujemy rozwój agro- i ekoturystyki wzdłuż trasy.

W związku z tym nasza propozycja ma charakter nowego, markowego, lokalnego produktu turystycznego o zasięgu krajowym i zagranicznym.

Zobaczyć i zwiedzić warto różniące się między sobą miasta wzdłuż trasy: 1) Tychy – leżące nad jeziorem Paprocany z miastem starym z kościołem pw. św. Marii Magdaleny, kapliczkami, Tyskim Browarem, Muzeum oraz część nową: Tychy 70-letnie miasto o nowoczesnym układzie urbanistycznym, z Fabryką Samochodów, Tyską Strefą Ekonomiczną, Giełdą Kwiatową oraz współczesnymi kościołami i bardzo dobrą bazą hotelową. 2) Mikołów jest pięknym, liczącym ponad 750 lat miastem, typowo mieszczańskim o niepowtarzalnej atmosferze. W granicach Mikołowa znajduje się też Śląski Ogród Botaniczny. 3) Pszczyna to zabytkowe miasto – dawna siedziba książąt pszczyńskich – jeden z najpiękniejszych zespołów parkowo-pałacowych. Znajduje się tam Muzeum Wnętrz Zamkowych z jedynymi w Polsce oryginalnie zachowanymi dawnymi wnętrzami pałacowymi.

Lasy pszczyńskie z bogactwem flory i fauny, z rezerwatem żubrów koło Jankowic oraz skansenem i Zagrodą Żubrów w Pszczynie, warte są zwiedzania. W lasach pszczyńskich jest mnóstwo znaczących pamiątek o różnych zdarzeniach: kamienne pomniki, groby z XIX w oraz z okresu I i II wojny światowej, miejsca największych bitew na Śląsku. To wszystko powiązane jest z różnymi legendami związanymi z tą ziemią.

Program ten przyczyni się z pewnością do aktywnego stylu życia co wpłynie na zdrowie i dobrą kondycję człowieka. Promujemy turystykę rowerową i pieszą, a nie samochodową. Dzięki temu przez ograniczanie emisji CO2 będzie ona też przyczynkiem dla ochrony klimatu. Ważnym efektem stanie się poznawanie wartości kulturowych i przyrodniczych, uwrażliwienie uczestników na przestrzeń, która nas otacza, na piękno przyrody, dbałość o nią i jej ochronę. Celem dodatkowym, ale ważnym jest aktywizacja społeczności lokalnych, gospodarstw wiejskich oraz gmin wzdłuż trasy w kierunku zapewnienia noclegów i posiłków dla turystów oraz powstawania infrastruktury na poziomie europejskim, sprzyjającej wędrówce po ziemi pszczyńskiej. Niezbędnym działaniem będzie zaangażowanie społeczeństwa w temacie tej turystycznej trasy, przez organizowanie szkoleń, warsztatów i konkursów o tematyce ekologicznej, przyrodniczej, a także krajoznawczo – kulturowej. Włączenie się w realizację tego programu różnych grup społecznych wpłynie na świadomość powiązań natury z kulturą. Takie działania zostały zapoczątkowane w I Etapie w 2009 r. cyklem wstępnych seminariów informacyjnych w Tychach, Mikołowie i Pszczynie.