Deklaracja ideowa Polskiego Klubu Ekologicznego

I. Polski Klub Ekologiczny jest ogólnopolską organizacją pozarządową działającą w sferze zadań pożytku publicznego.

II. Polski Klub Ekologiczny powstał w roku 1980, na fali społecznego protestu przeciwko narastającemu zagrożeniu środowiska przyrodniczego i znacznemu pogorszeniu się warunków życia ludzi. Klub przełamał wtedy barierę cenzury i państwowy monopol na prawdę o stanie środowiska.

III. Celem działalności Klubu jest realizacja zasad zrównoważonego rozwoju pozwalającego godzić aspiracje duchowe i potrzeby materialne obecnego i przyszłych pokoleń z koniecznością zachowania i poprawy stanu środowiska przyrodniczego i racjonalnego wykorzystania jego zasobów.

IV. Wyrastając z narodowej tradycji poszanowania przyrody i dorobku kulturowego, Klub za najważniejsze wartości uznaje życie i zdrowie człowieka oraz prawo do godnego życia dla współczesnego i przyszłych pokoleń w czystym, niezdewastowanym środowisku.

V. Polski Klub Ekologiczny zrzesza ludzi dobrej woli i współpracuje ze wszystkimi, którzy podzielają nasze dążenia do życia w czystym środowisku, a poprzez partycypację społeczną, w procesach planowania i realizacji przedsięwzięć globalnych i lokalnych, kierują się zasadami zrównoważonego rozwoju.

VI. Członka Polskiego Klubu Ekologicznego powinny cechować wysokie walory etyczne, rzetelna wiedza oraz wrażliwość na zagrożenia  zarówno człowieka jak i środowiska.

VII. Za podstawę swego działania Polski Klub Ekologiczny przyjmuje zapisy Konstytucji RP i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w myśl których:
– „Rzeczpospolita Polska […] zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju” (art. 5. Konstytucji RP)
– „Człowiek ma podstawowe prawo do wolności, równości, godziwych warunków życia w środowisku, którego jakość pozwoli mu na zachowanie swej godności i dobrobytu oraz ponosi solenną odpowiedzialność za ochronę środowiska dla obecnego i przyszłych pokoleń”
(1. zasada Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka).

Deklaracja przyjęta 27 listopada 2005 r. w Otwocku na VIII Walnym Zjeździe Delegatów Polskiego Klubu Ekologicznego.