KRÓTKA  HISTORIA POLSKIEGO  KLUBU  EKOLOGICZNEGO

Polski Klub Ekologiczny (PKE) powstał 25 września 1980 roku w Krakowie w czasie pierwszego zrywu „Solidarności” jako niezależna organizacja ekologiczna. Powstał z inicjatywy przedstawicieli środowisk naukowych i twórczych, lekarzy, dziennikarzy i działaczy społecznych. Był pierwszą w bloku państw socjalistycznych organizacją otwarcie sprzeciwiającą się traktowaniu środowiska jako dobra niczyjego. Powstał w obliczu zagrożenia kryzysem gospodarczym i globalną katastrofą ekologiczną, wyrastając z narodowej tradycji rozumienia i umiłowania przyrody, wartości kulturowych oraz troski o pełnię życia człowieka w nieskażonym środowisku. Był wyrazem sprzeciwu wobec utajniania informacji o stanie środowiska i zdrowiu człowieka. Jako pierwszy rozwinął ideę ekorozwoju. PKE jest organizacją społeczną pozarządową, ogólnokrajową. Działa w wielu okręgach w całej Polsce.
Celem działań jest :

  • Realizacja idei i zasad ekorozwoju  czyli zrównoważonego rozwoju
  • Ochrona przyrody, życia i zdrowia człowieka, a także krajobrazu i dziedzictwa kulturowego
  • Ratowanie przed zagrożeniami środowiska i jego poprawa
  • Powszechna edukacja ekologiczna
  • Upowszechnianie przyjaznych środowisku  form turystyki i krajoznawstwa
  • Promocja proekologicznych rodzajów transportu oraz różnego rodzaju proekologicznych działań społecznych i ekonomicznych
  • Rozwijanie zgodnej współpracy międzyludzkiej dla dobra wspólnego
  • Pobudzanie zrównoważonych działań lokalnych
  • Troska o lokalne dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze

Kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy także od równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji, jest jednym z głównych celów PKE.

Polski Klub Ekologiczny współdziała z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym profilu działania.